Notulen bestuursvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de
JAARVERGADERING VAN CLUB 50 PLUS NOORDEN
Deze wordt gehouden op
WOENSDAG 3 MEI 2023 IN DE RIETZANGER
AANVANG: 13:30 UUR
AGENDA:
1. Opening door de voorzitter a.i.
2. Notulen jaarvergadering  bijlage 1notulen ALV 
3. Jaaroverzicht 2022 door de secretaresse bijlage 2 jaaroverzicht 2022
4. Financieel verslag 2022 door de penningmeester bijlage 3   EXPLOITATIE BALANS 2021-2022
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid + reservelid kascommissie bijlage 4  KASCOMMISSIE
6. Goedkeuring financieel verslag Club 50plus  
6.a Decharge voor het bestuur club 50plus
7. Toelichting op de financiën van Stichting Instandhouding vh gebouw, stichting
Voorzieningenfonds en onderhoudsplan
Toelichting door dhr. A. van Klaren, penningmeester stichting instandhouding,
7.a: Goedkeuring financieel  -ST-VOORZ-FONDS-2022.pdf verslag Stichting Voorzieningenfonds
7.b: Decharge voor het bestuur Stichting Voorzieningenfonds
8. Verkiezingen:
Het bestuur heeft nog een vacature voor de functie van voorzitter en zoekt nog nieuwe
bestuursleden. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich bij het bestuur aanmelden tot
uiterlijk 26 april.
9. Overige mededelingen/voorstellen vanuit het bestuur:
10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag.
11. Sluiting
De vergaderstukken worden uiterlijk 21 april per email toegestuurd aan de leden van de Club
50Plus Noorden. Vanaf die datum zijn de stukken ook te raadplegen via de website
(www.club50plusnoorden.nl) en liggen deze ter inzage in de Rietzanger.
Na de vergadering is er gelegenheid tot gezellig samenzijn.
Graag tot woensdag 3 mei in de Rietzanger.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Club 50plus Noorden,
Mw. M. van Capel, secretaresse