jaarvergadering

)Hierbij nodigen wij u uit voor de

 JAARVERGADERING VAN CLUB 50 PLUS NOORDEN
Deze wordt gehouden op

WOENSDAG 13 OKTOBER 2021
IN DE RIETZANGER
AANVANG: 14.00 UUR

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter a.i.
 2. Verslag jaarvergadering 7 oktober 2020     bijlage  notulen-ALV-2020-2019
 3. Jaaroverzicht 2020                                             bijlage   jaaroverzicht 2020 
 4. Financieel verslag 2020                                    bijlage   financieel overzicht 2020
 5. Verslag kascommissie                                       bijlage   verslag kaskommissie pagina 3
 6. Toelichting op de financiën van Stichting Instandhouding vh gebouw

Toelichting door dhr. A. van Klaren, penningmeester stichting instandhouding,

Verkiezingen:.

 • Aftredend en herkiesbaar zijn:
  • Anneke Kentrop
  • Joop Leliveld
 • Kandidaat bestuurslid:

Het bestuur stelt de vergadering voor om Mevrouw Hennie Toonen te benoemen als nieuw bestuurslid van de Club 50Plus.

Daarnaast heeft het bestuur tevens nog een vacature voor de functie van voorzitter. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich bij het bestuur aanmelden tot uiterlijk 8 oktober door het overleggen van minimaal 10 handtekeningen van leden van de Club 50 Plus Noorden.

 1. Mededelingen/voorstellen vanuit het bestuur:
 • Stand van zaken handboek WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersoon)
 1. Wat verder ter tafel komt/rondvraag.
 2. Sluiting
  Na de vergadering is er gelegenheid tot gezellig samenzijn.
  Graag tot woensdag 13 oktober in de Rietzanger.
  Met vriendelijke groet,
  Namens het bestuur van Club 50plus Noorden,
  Mw. M. van Capel, secretaresse