jaarvergadering

uitnodiging

Hierbij nodigen wij u uit voor de
JAARVERGADERING VAN CLUB 50 PLUS NOORDEN
Deze wordt gehouden op

WOENSDAG 11 MEI 2022 IN DE RIETZANGER AANVANG: 14.00 UUR

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag jaarvergadering 13 oktober 2021 bijlage , notulen ALV Club 50Plus Noorden 
 3. Jaaroverzicht 2021 door de secretaresse bijlage  jaaroverzicht 2021
 4. Financieel verslag 2021 door de penningmeester bijlage  Club 50plus AA EXPLOITATIE BALANS 2021
 5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid + reservelid kascommissie bijlage 
 6. Goedkeuring financieel verslag en decharge voor het bestuur club 50plusVERSLAG KASCOMMISSIE: ST VOORZ FONDS 2021._
 7. Toelichting op de financiën van Stichting Instandhouding vh gebouw en stichting Voorzieningenfonds: ST VOORZ FONDS 2021._

Toelichting door dhr. A. van Klaren, penningmeester stichting instandhouding,

7a: Goedkeuring financieel verslag Stichting Voorzieningenfonds

 1. Verkiezingen:.
 • Aftredend en herkiesbaar zijn:
  • Marianne van Capel
  • Gert van der Steen

Het bestuur heeft tevens nog een vacature voor de functie van voorzitter. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich bij het bestuur aanmelden tot uiterlijk 5 mei door het overleggen van minimaal 10 handtekeningen van leden van de Club 50 Plus Noorden.

 • Verzoek instemming toetreding 2 leden stichting Instandhouding Gebouw tot Stichting Voorzieningenfonds Club 50Plus.
 1. Overige mededelingen/voorstellen vanuit het bestuur:

 1. Wat verder ter tafel komt/rondvraag.
 2. Sluiting

 

 

De vergaderstukken worden uiterlijk 26 april per email toegestuurd aan de leden van de Club 50Plus Noorden. Vanaf die datum zijn de stukken ook te raadplegen via de website (www.club50plusnoorden.nl) en liggen deze ter inzage in de Rietzanger.

 

Na de vergadering is er gelegenheid tot gezellig samenzijn. Graag tot woensdag 11 mei in de Rietzanger.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur van Club 50plus Noorden, Mw. M. van Capel, secretaresse