jaarvergadering:

      Reacties uitgeschakeld voor jaarvergadering:

Evenementgegevens

 • Datum:
 • Categorieën:

Hierbij nodigen wij u uit voor de

 JAARVERGADERING VAN CLUB 50 PLUS NOORDEN

Deze wordt gehouden op

WOENSDAG 7 OKTOBER 2020

IN DE RIETZANGER AANVANG: 14.00 UUR

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter

 2. Verslag jaarvergadering 27 maart 2019                   klikken notulenjaarvergadering 2019 

 3. Jaaroverzicht 2019 door de secretaresse                klikken jaaroverzicht 2019 

 4. Financieel verslag door de penningmeester          klikken EXPLOITATIE BALANS 2019 

 5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid + reservelid kascommissie       

 6. Toelichting op de financiën van Stichting Instandhouding vh gebouw
  Toelichting door dhr. A. van Klaren, penningmeester stichting instandhouding, klikken st. voorz. fonds
 1. Voorstel eigen bijdrage activiteiten.                 klikken voorstel inleg bij activiteiten 

Verkiezingen:.
     Aftredend en niet-herkiesbaar zijn:
     Mia Vork-Tersteeg
     Aart Borst
     Johan Goes
Hierdoor heeft het bestuur een aantal vacatures. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 4 oktober aanmelden bij de voorzitter.
 1. Mededelingen/voorstellen vanuit het bestuur:

 2. Wat verder ter tafel komt/rondvraag.

 3. Sluiting

De vergaderstukken worden uiterlijk 18 september per email toegestuurd aan de leden van de Club 50Plus Noorden. Vanaf die datum zijn de stukken ook te raadplegen via de website (www.club50plusnoorden.nl) en liggen deze ter inzage in de Rietzanger.

Na de vergadering is er gelegenheid tot gezellig samenzijn.
Graag tot woensdag 7 oktober in de Rietzanger.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Club 50plus Noorden,
Mw. M. van Capel, secretaresse