nieuwsbrief

 

NIEUWSBRIEF juli/augustus 2022

Beste mensen:
Hopelijk kunnen we deze tijd genieten van mooi zomerweer en/of vakanties. Vooral na 2 jaar Corona willen we graag weer op pad en een lekker kopje koffie drinken op een terrasje.
Maar niet alle mensen gaan op vakantie of op pad. Daarom organiseren we voor de thuisblijvers de volgende activiteiten bij de Rietzanger:
ACTIVITEITEN:
– Elke dinsdagmiddag worden de koersbalmatten uitgerold.
– Op woensdagmiddag wordt er jeu de boules gespeeld
– Op donderdagmorgen is er gym. Op donderdag 21 juli en 28 juli is er even geen gym maar op donderdag 4 augustus wordt weer gestart met gym en het maandelijkse koffie-momentje.
– En op donderdagmiddag is er SOOS.
– Op Woensdag 17 augustus is er weer een fietstocht. Waar de tocht deze keer naar toe gaat is nog een verrassing, maar er zal onderweg zeker gestopt worden voor een lekker kopje koffie.
ACTIVITEITEN NA DE ZOMERSTOP:
– Bridge: Start weer op donderdag 1 september
– Biljartcompetitie Start weer op vrijdag 2 september
– Lindedance: Start weer op maandag 5 september
– Klaverjassen start weer op maandagavond 5 september
– Yoga: Start weer op dinsdag 6 september
– Vrij biljarten Start weer op dinsdag 6 september
– Doorduijn modeshow: woensdag 7 september
Bovendien is het gedurende het hele seizoen mogelijk om de duofiets te huren voor € 5,00 per dagdeel. Onze contactpersoon hiervoor is Joop
Leliveld. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-17816048.
LEDENADMINISTRATIE:
We mogen weer een aantal nieuwe leden verwelkomen:
– Mevrouw. N. van Hemert-Charoensuk
– De heer P. de Jong
– Mevrouw J. de Jong-Leliveld
We heten deze nieuwe leden van harte welkom en hopen hen regelmatig te ontmoeten tijdens een van onze activiteiten.
VAN DE BESTUURSTAFEL:
In de bestuursvergadering van 13 juli is o.a. besproken dat in de laatste week augustus en eerste week september de verbouwing van het nieuwe invalidetoilet wordt uitgevoerd, dat de lakens van de biljarts worden vervangen en dat de AED wordt gecontroleerd, waarna een AED cursus voor onze vrijwilligers zal worden georganiseerd.
De volgende bestuursvergadering is gepland op woensdagavond 17 augustus. Heeft u onderwerpen die u aan het bestuur wil voorleggen? Schroom niet en stuur deze naar marianne.club50plus@gmail.com of een van de andere bestuursleden.
Contributie
Een aantal leden hebben nog niet de contributie voor 2022 betaald. Daarom nogmaals het verzoek om de contributie ad € 12,00 over te maken op ons bankrekening nummer NL74 INGB 000 73.64.674 ten name van Club 50PlusNoorden, onder vermelding van uw naam en lidnummer.
Bij voorbaat dank alvast.
Veel leden hebben inmiddels een automatische incasso afgegeven voor het innen van de jaarlijkse contributie. Heeft u nog geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan kunt u dat alsnog doen door bijgaand machtigingsformulier in te vullen. De penningmeester zal daar erg blij mee zijn.
CORONA:
Hoewel het kabinet heeft besloten om alle maatregelen te stoppen denken wij dat het nog wel verstandig is om een aantal maatregelen in acht te nemen. Daarom laten we de zuilen voor de handhygiëne nog staan.
Ook vragen wij u elkaar voldoende ruimte te geven en bij klachten thuis te blijven. Bij milde klachten verzoeken wij u eerst een zelftest te doen voordat u naar de Rietzanger komt.
Ook leuk om te weten:
– Op donderdag 4 augustus: Kom dr’In middag met Kees Rietveld, amateuricoonschilder. Aanmelden:via aanmelden@museumkomdrin.nl bij Frits Horstmeier (06-20469461).
– Op maandag 5 september wordt de scootmobieldag 2022 gehouden. Aanmelden kan via anneke.rothuizen@gmail.com of telefoonnummer 0172 408001
Dat was het weer voor nu. Rest ons alleen nog u allen een hele fijne vakantie en een gezellige zomer toe te wensen.
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze Club 50 Plus Noorden.
email ( rietzangernoorden@hotmail.nl)
Hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!!

Machtiging tot automatische incasso:
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan: Club 50 Plus Noorden,
Theresiahof 9, 2431 AD Noorden
Voor het jaarlijks automatisch af laten schrijven van zijn/haar bankrekening tot wederopzegging:
 het lidmaatschap van Club 50 Plus Noorden

Mijn lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd tenzij ik schriftelijk opzeg vóór 1 december.

Dhr. Lidnr.
Mw. Lidnr.
Adres:
Woon plaats:
Email:
IBAN: N L

Ten name van:…………………………………………………………………………………

Plaats/datum……………………………………

HANDTEKENING:……………………………

Privacy: het bestuur van de Club 50 Plus Noorden draagt er zorg voor dat de door u verstrekte gegevens niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor de eigen ledenadministratie.

Dit formulier kunt u afgeven aan een bestuurslid of mailen naar marianne.club50plus@gmail

 

 

Het bestuur van Club 50Plus Noorden. 

klik jaarboekje 2022